İçeriğe atla
Arama
Sepet

Aydınlatma Metni

İKİ TAVŞAN TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

İki Tavşan Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan Sonra “Şirket” Olarak Anılacaktır), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan Sonra “Kanun” Olarak Anılacaktır) kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlarla; sınırlı, ölçülü ve amaçla bağlantılı bir biçimde; kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olarak kişisel verileri muhafaza etmek suretiyle 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesine ve Kanun’un 4. maddesine uygun şekilde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Bu Aydınlatma Metni, İki Tavşan Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve ilgili tebliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 1. Tanımlar

a) Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

b) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ifade etmekte olup; kişilerin İsim, Soyisim, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Kişinin Fiziki, Ekonomik, Ailevi ve Sair Özellikleri ile İlgili Bilgiler, Telefon Numarası, Kimlik Numarası gibi veriler “Kişisel Veri”lerdir.

c) Özel Nitelikte Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

d) Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir. Bu sistemler fiziki veya elektronik ortamda oluşturulabilir.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklananlar doğrultusunda işlenir.

Veri Sorumlusu : İki Tavşan Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.
Adres : Maslak Mah. Hadımkoru Yolu Cad. My Home Sitesi B2 Blok Daire:k5 Sarıyer/İSTANBUL
Vergi Dairesi : Maslak Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No. : 4701029816
Telefon : +90 537 430 3822
E-posta Adresi : info@deuxlapins.com.tr
Kep Adresi : ikitavsantekstil@hs01.kep.tr

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin talep, ihtiyaç, kullanım alışkanlığı ve isteklerinize göre özel hale getirilerek sizlere önerilmesi; veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, şirketimize talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve www.deuxlapins.com.tr internet adresinden paylaşılmış olan İki Tavşan Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk v.b. konularda),  yetkili kurum ve kuruluşlara işbu metnin b maddesinde aktarılan amaçlarla sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, şirketimiz internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, şirketimizin Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde toplanır ve şirketimiz veya şirketimiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

 1. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yazılı olarak veya güvenli elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun (Bundan Sonra “Kurul” Olarak Anılacaktır) belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuru formunda yer alan adrese göndererek şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Son olarak belirtmek isteriz ki; kişisel verilerinizin korunması, Şirketimiz için büyük önem arz etmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinde güvenlik ve diğer konularda en üst düzeyde özen gösterilmektedir. Bu amaçla, Şirketimiz tarafından Kanun’a ve diğer mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması Şirketimiz için her zaman birincil öneme sahiptir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz tüm ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir.

İş bu Aydınlatma Metni, Şirketin değişen süreçleri dolayısıyla KVKK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Söz konusu güncellemeler için şirketin web sitesini ziyaret etmenizi rica ederiz.

KVKK Şirket Politikamıza Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız

KVKK Veri Sorumlusuna Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız